پرسش های مسابقه پیامکی و برنده هر مسابقهگزینه ها شرح پرسش تاریخ پرسش مسابقه
گزینه 2 خیر گزینه 1 بلی
آیا اندیکاتور شیمیایی تیپ شش فقط برای فرآیند استریلیزاسیون بخار تعریف می شود
1394/11/13 پرسش شماره 1 مسابقه شماره
1

پاسخ خیر است، چرا که در تعریف ها در ایزو 11140 تمام شش تیپ اندیکاتور برای هر نوع فرآیندی تعریف می شود
گزینه 2 خیر گزینه 1 بلی آیا در بررسی صحت فرآیند استریلیزاسیون در سیکل حاوی ایمپلنت، فقط تفسیر اندیکاتور شیمیایی تیپ پنج کافی است 1394/12/04 پرسش شماره 2
پاسخ خیر است، چرا که در پایش سیکل حاوی ایمپلنت، حتما باید از اندیکاتور بیولوژیک استفاده شود و بهتر است از اندیکاتور شیمیایی تیپ پنج هم در کنار اندیکاتور بیولوژیک استفاده شود

1- EN967-ISO11140
2- ISO18472-EN867
3- ISO11140-EN867
4- ISO17665-EN285
کلاس بندی اندیکاتورهای شیمیایی در کدام استانداردها بررسی می شود 1394/12/11 پرسش شماره 3
پاسخ گزینه سه است، چرا که در این استاندارها صحبت از شرایط تولید و معرفی انواع اندیکاتورهای شیمیایی است
الف) 89 تا 96 درصد
ب) 97 تا 99 درصد
ج) 90 تا 97 درصد
د) 97 تا 100 درصد
در بررسی کیفیت بخار در فرآیند استریلیزاسیون بخار، خشکی بخار باید چند درصد باشد 1394/12/18 پرسش شماره 4
پاسخ گزینه چهار است که می توانید از گاهنامه شماره 210 بخوانید
برنده دوره اول - جناب آقای ششگلانی از بیمارستان امام خمینی اردبیل


گزینه ها شرح پرسش تاریخ پرسش مسابقه
گزینه 1 خیس شدن پک ها

گزینه 2 افزایش فشار استریلایزر

گزینه 3 شرایط بهینه استریلیزاسیون

گزینه 4 بیش از حد داغ شدن یا سوپر هیت
اگر بخار در استریلایزر بخار بیش از اندازه خشک باشد، چه اتفاقی می افتد
پرسش از گاهنامه شماره 210
1395/02/15 پرسش شماره 1 مسابقه شماره 2
پاسخ گزینه چهار است. بخار بهینه برای استریلیزاسیون بخار اشباع است و هرچه به سمت بخار خشک برود، انتقال حرارت آن زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. بخار اشباع اگر حرارت بیشتر ببیند، به سمت بخاری می رود که کاربردی در مواردی چون توربین ها دارد، نه در جایی که نیاز به انتقال دما توسط بخار وجود دارد. داغ شدن بیش از حد بخار، نباید بیش از 25 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه اشباع باشد. بخار بیش از اندازه خشک، باعث داغ شدن بیش از حد بخار می شود و برعکس
الف کلاس یک
ب کلاس دو
ج کلاس چهار
د کلاس پنج
اندیکاتور شیمیایی چاپ شده بر روی رول های کاغذ نایلون بسته بندی یا پوچ ها از چه کلاس یا تیپی بر اساس تعاریف ایزو 11140 هستند
البته اگر سازنده ادعای دیگری ندارد
پرسش از گاهنامه شماره 205 
1395/02/22
پرسش شماره 2
پاسخ گزینه الف است، البته اگر سازنده آن ادعای دیگری نداشته باشد. این اندیکاتور تیپ یا کلاس یک است و وظیفه آن جداسازی پک های در معرض فرآیند استریلیزاسیون رفته و نرفته است. برای هر پک به هر شکل که باشد دست کم یک اندیکاتور داخلی تیپ 3 یا 4 یا 5 یا 6 لازم است
گزینه یک قسمت تمیز

گزینه دو قسمت کثیف

گزینه سه استریل یا انبارش

گزینه چهار سرویس ها و خانه داری
فشار هوا تامین شده توسط سیستم تهویه، در کدام قسمت های بخش استریل مرکزی باید منفی باشد
پرسش از گاهنامه شماره 210
1395/02/28 پرسش شماره 3
پاسخ گزینه های دو و چهار است. هر قسمتی که هوای آلوده دارد و هوای آن نباید به قسمت های دیگر راه پیدا کند، باید فشار منفی داشته باشد. در سیستم تهویه هم نوع فشار اهمیت دارد و هم تعداد تهویه آن قسمت در ساعت. فقط یک سیستم تهویه مناسب و کنترل شده قادر به جلوگیری از انتقال آلودگی از طریق هوا در داخل قسمت های مختلف یک بخش استریل مرکزی است
گزینه یک شماره سیکل استریلایزر

گزینه دو تاریخ استریلیزاسیون

گزینه سه نام یا کد کاربر

گزینه چهار کد یا شماره استریلایزر
در جهت ممکن ساختن انجام بازخوانی در صورت لزوم، ثبت کدام یک از این موارد در شناسه پک ها یا لات نامبر پک هایی که استریل می شوند الزامی نیست
پرسش از گاهنامه شماره 205
1395/03/04 پرسش شماره 4
پاسخ گزینه سه است. برای انجام فرآیند بازخوانی پک های مشکوک باید بدانیم که پک های استریل شده با هم در یک سیکل، در چمبر کدام استریلایزر و در کدامین سیکل آن دستگاه و در چه روزی مورد فرآیند استریلیزاسیون قرار گرفته اند. دانستن کاربر آن سیکل به انجام بازخوانی کمکی نمی کند، اما به تصمیم گیری برای کشف علت نقص و انجام یا عدم انجام بازخوانی کمک می کند
گزینه یک تمیز

گزینه دو کثیف

گزینه سه استریل یا انبارش
در بخش استریل مرکزی، کمترین دمای هوا در کدام قسمت آن باید برقرار باشد
پرسش از گاهنامه شماره 210
1395/03/11 پرسش شماره 5
پاسخ گزینه دو است. چرا که به دلیل پوشش ایمنی پرسنل یا تجهیزات محافظت فردی در قسمت آلودگی زدایی یا کثیف بخش استریل مرکزی، باید دما پایین باشد تا پرسنل احساس راحتی داشته باشند. دماها در متن گاهنامه آورده شده است
گزینه الف شش و نیم کیلوگرم

گزینه ب نه و نیم کیلوگرم

گزینه ج یازده و نیم کیلوگرم

گزینه د سیزده و نیم کیلوگرم
در استریلیزاسیون، بیشینه جرم توصیه شده برای پک ها بر اساس توصیه استاندارد ایالات متحده چند کیلوگرم است
1395/03/18 پرسش شماره 6
پاسخ گزینه سه است. سنگین ترین وزن برای پک هایی که قرار است استریل شوند، بیست و پنج پوند توصیه می شود که حدود یازده و نیم کیلوگرم است. البته باید دقت کرد بیشترین وزن توصیه شده برای پک های حاوی پارچه فقط 5/5 کیلوگرم است
برنده دوره دوم سرکار خانم رجبی از بیمارستان امام حسن فامنین 


گزینه ها شرح پرسش تاریخ پرسش مسابقه
گزینه 2 خیر گزینه 1 بلی آیا ابزار امانی شرکتی را با علم به این که در مرکز درمانی دیگری پس از استفاده، بسته بندی و استریل شده است، پس از دریافت باید دوباره تمیز و استریل نمود 1395/05/14 پرسش شماره 1 مسابقه شماره 3
پاسخ گزینه یک است، چرا که فقط در صورتی می توان ابزار استریل شده در یک مرکز دیگر را استریل در نظر گرفت که تمام مراحل شستشو، بسته بندی، استریلیزاسیون، و حمل و نقل تحت کنترل و هماهنگ بین دو مرکز باشد. پس تا زمانی که هر یک از این شرایط و مراحل خارج از کنترل مرکز است، نمی تواند ابزار امانی را تمیز و استریل در نظر بگیرد
گزینه 1
ISO11140
استاندارد الزامات عملکردی دستگاه واشینگ یا واشر یا ست شور و ضدعفونی حرارتی کدام است 1395/05/21 پرسش شماره 2
گزینه 2
ISO15883
گزینه 3
ISO11138
گزینه 4
ISO13485
پاسخ گزینه دوم است 
گزینه یک
فیزیکی
تصمیم نهایی برای استفاده کردن از ایمپلنتی که استریل کرده اید بر اساس پاسخ کدام یک از وسایل پایش فرآیند استریلیزاسیون خواهد بود 1395/05/28 پرسش شماره 3
گزینه دو
شیمیایی
گزینه سوم
بیولوژیک

پاسخ گزینه سوم است. چرا که تا زمانی که پاسخ منفی اندیکاتور بیولوژیک مشخص نشده است، نبایداز ایمپلنت استفاده شود. طبق تعریف سازمان غذا و داروی ایالات متحده، ایمپلنت وسیله ای است که برای مدت بیش از سی روز در بدن کاشته می شود. سیکل استریلیزاسیون حاوی ایمپلنت باید با استفاده از اندیکاتور بیولوژیک یا تست اسپور نیز آزمون شود. می توانید به پوستر شماره ده در منوی دانلود مراجعه کنید و برای اطلاعاتی در مورد مدیریت ست شرکتی یا ست امانی نیز به گاهنامه شماره سیصد و شش می توانید مراجعه کنید
گزینه 2 خیر گزینه 1 بلی آیا می توان با استفاده از یک استریلایزر بخار بیمارستانی، صحت عملکرد اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک را بررسی کرد 1395/06/04 پرسش شماره 4
پاسخ گزینه دوم است چرا که نمی توان با استفاده از خود استریلایزر، وسایل پایش آن را بررسی کرد. بررسی عملکرد اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک به عهده دستگاهی به نام رزیستومتر است که روش آزمون اندیکاتورها در استانداردهای مربوطه ذکر شده است. می توانید برای اطلاعات بیشتر به گاهنامه 209 و گاهنامه مرتبط با ایزو 11140 مراجعه کنید
گزینه الف
 1/5
طبق استاندارد ایزو 11138 کمترین مقدار
D-Value
برای دمای 121 درجه سانتی گراد کدام است
1395/06/11 پرسش شماره 5
گزینه ب
1/5 تا 3
گزینه ج
3
گزینه د
1/5 تا 2
پاسخ گزینه الف است. توضیحات در مورد این مقادیر در گاهنامه های شماره 102 و 209 موجود است 
گزینه یک

الزامات
مدل دستگاه
شماره سیکل
بسته بندی
پارامترها یا مقادیر معین فاز استریلیزاسیون در یک چرخه استریلیزاسیون را چه عواملی تعیین می کند 1395/06/18 پرسش شماره 6
گزینه دوم

نوع وسیله
بار زیستی
کاربرد وسیله
بسته بندی
گزینه سوم

جنس وسیله
بسته بندی
الزامات
مدل دستگاه
پاسخ پرسش شماره شش گزینه دوم است که برگرفته از مطالب گاهنامه شماره 209 است. شفاف است که همواره خود وسیله تعیین می کند که مقادیر مرحله استریلیزاسیون چه باشد، در ضدعفونی کردن وسایل نیز باز خود وسیله و کاربرد آن است که تعیین کننده است. بسته بندی هم که در ذات خود رسیدن عوامل استریل کننده به وسیله را سخت تر می کند، اما نیاز است که بسته بندی انجام شود تا وسیله استریل بماند و قابل حمل تا نقطه استفاده باشد، بسته بندی ها متفاوت هستند و میزان سختگیری هریک در برابر رسیدن عامل یا عوامل استریل کننده به وسیله نیز متفاوت است، حتی نوع بسته بندی و تکنیک آن تاثیرگذار است، پس بسته بندی باید مدنظر باشد. بار زیستی بیشتر در کاربردهای صنعتی مطرح می شود تا مراکز درمانی، اما به هر حال بیشترین میزان آلودگی ممکن بر روی وسیله نیز در تعیین مقادیر استریلیزاسیون تاثیرگذار است
برنده دوره سوم سرکار خانم شیخی از بیمارستان رفیده تهران 


گزینه ها شرح پرسش تاریخ پرسش مسابقه
گزینه 2 خیر گزینه 1 بلی آیا پک مرطوب را می توان انبارش کرد تا خشک شود 1395/07/29 پرسش شماره 1 مسابقه شماره
4

پاسخ گزینه دو است، چرا که پکی که استریل شده است و در انتهای سیکل استریلیزاسیون دارای رطوبت بر روی بسته بندی یا درون بسته بندی است، قابلیت انبارش و استفاده ندارد. گاهنامه شماره 401 را لطفا ببینید
گزینه الف
دیگ بخار
معمول ترین دلیل ایجاد پک مرطوب چیست 1395/08/08 پرسش شماره 2
گزینه ب
بسته بندی و بارگذاری
گزینه ج
انبارش و حمل پک های استریل شده

پاسخ گزینه دوم است. ایجاد پک مرطوب دلایل بسیار زیادی دارد اما معمول ترین علت آن ناشی از بی دقتی در زمان بسته بندی و بارگذاری است. در زمان بسته بندی باید طوری ابزار و وسایل درون پک چیده شوند که هم بخار یا عامل استریل کننده به تمام سطوح داخلی و خارجی ابزار و وسایل برسد و هم در پایان امکان خروج بخار و آب کندانس ایجادشده وجود داشته باشد. در زمان بارگذاری در چمبر استریلایزر نیز باید به نکات چینش توجه کرد. پیل پک ها باید روی لبه شان و به شکل عمودی باشند و در بالاترین طبقات چمبر چیده شوند، کانتینرهای فلزی باید در پایین ترین طبقات چیده شوند تا آب کندانس روی آن ها روی پک های پایینی چکه نکند، پک ها نباید روی هم و یا فشرده در چمبر استریلایزر چیده شوند، و برخی نکات دیگر که تعدادی از آن ها در گاهنامه مان آرتا سلامت شماره 401 وجود دارد
گزینه الف
درست
یک پوشش ایمنی یا محافظت فردی که چندبارمصرف است و توسط چند نفر از پرسنل در یک روز کاری استفاده می شود، لازم است بین تعویض شیفت آن پرسنل بر اساس توصیه سازنده آن تمیز شود
لطفا گاهنامه مان آرتا سلامت شماره 211 را ببینید  
1395/08/13 پرسش شماره 3
گزینه ب
نادرست
پاسخ گزینه الف است. به دلیل جلوگیری از انتقال آلودگی و حفظ آسایش پرسنل، پوشش های ایمنی چندبار مصرف، باید در هر روز شسته شوند و اگر توسط چند نفر از پرسنل استفاده می شود، در زمان تعویض شیفت باید برای تمیزکردن و شستشو بر اساس توصیه سازنده آن تحویل مسئول مربوطه شود
گزینه یک
درست
در پایان سیکل یک استریلایزر بخار، اگر بیش از یک پک دچار رطوبت باشد، آن بار داخل چمبر را کلا بار مرطوب در نظر می گیریم 1395/08/20 پرسش شماره 4
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه الف است. پک مرطوب در فرآیندهای استریلیزاسیون دارای رطوبت چون فرآیند استریلیزاسیون بخار و اتیلن اکساید امکان دارد. پک مرطوب ارزش انبارش و استفاده ندارد
لطفا به گاهنامه شماره 401 مان آرتا سلامت مراجعه نمایید
گزینه یک
درست
بازخوانی پک ها توسط بخش استریل مرکزی در یک مرکز درمانی، فقط در زمانی رخ می دهد که یک اندیکاتور بیولوژیک مورد استفاده در آزمون بیولوژیک استریلایزر مثبت شود 1395/08/27 پرسش شماره 5
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه دوم است. دست کم در دو وضعیت بازخوانی یا ریکال پک ها و وسایل انجام می شود تا تصمیم مناسب گرفته شود. یکی در زمان مثبت بودن یا رشد در یک اندیکاتور بیولوژیک که برای آزمون بیولوژیک روتین، مثلا هفتگی، استریلایزر استفاده شده است، و دیگری در زمانی که یکی از مصرف کننده های پک ها و وسایل استریل، مانند یکی از بخش ها یا اتاق های عمل، اطلاع بدهد که اندیکاتور داخلی پکی که تحویل گرفته است، به وضعیت انتهایی لازم نرسیده است یا پاس نشده است
گاهنامه شماره 203 و پوستر شماره 14 در سایت مان آرتا سلامت به این موضوع اشاره دارند
گزینه یک
درست
اگر برای استریلیزاسیون از استریلایزر بزرگ و قدرتمندی استفاده شود، چنان که در زمان پاکسازی و شستشوی ابزار، کمی آلودگی بر روی آن ها باقی بماند، مشکلی نخواهد بود، چرا که قدرت بالای استریلایزرهای بیمارستانی باعث استریل شدن همه چیز می شود 1395/09/04 پرسش شماره 6
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه دو است. روشن است که آلودگی در مراحل ضدعفونی و استریلیزاسیون ایجاد اختلال می کند، چرا که از رسیدن عامل ضدعفونی یا استریل کننده به سطوح ابزار و وسایل جلوگیری می کند
گزینه الف
200
قسمت انبارش در بخش استریل مرکزی به طور میانگین به چه میزان لوکس روشنایی نیاز دارد 1395/09/11 پرسش شماره 7
گزینه ب
300
گزینه ج
500
پاسخ گزینه دوم است. در هر قسمت بخش استریل مرکزی میزان نوری توصیه می شود تا کار با دقت لازم انجام شود. هر چه میانگیم سن پرسنل هم بالاتر باشد، نیاز به نور بیشتری برای انجام کار است. پس به طور کلی میزان دقت لازم در کار و سن پرسنل در تعیین مقدار لوکس روشنایی نقش دارند 
گزینه یک
درست
 در روش استریلیزاسیون استفاده فوری (فلش) می توان یک یا چند مرحله از انجام کار ایمن را حذف کرد یا میانبر زد 1395/09/20 پرسش شماره 8
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه دوم است. در استریلیزاسیون استفاده فوری نباید هیچ یک از مراحل کار ایمن حذف و میانبر زده شود
برنده دوره چهارم سرکار خانم کریمی از بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

گزینه ها شرح پرسش تاریخ پرسش مسابقه
گزینه یک
 درست

اطلاعات سیکل استریلیزاسیون موردنظر را با ماژیک مناسب می توان فقط در طرف پلاستیکی پاکت یا رول بسته بندی کاغذی-پلاستیکی یا همان پیل پک ها نوشت 1395/10/02 پرسش شماره 1 مسابقه شماره 5
گزینه دو نادرست
پاسخ گزینه یک است، چرا که سمت کاغذی پیل پک را نباید با نوشتن آسیب وارد کرد، نوشتن به کاغذ فشار وارد می کند و امکان حفظ استریلیتی را کمتر می کند. باید در صورت نیاز، با استفاده از ماژیکی که جوهرش غیرسمی، ثابت و ماندگار باشد و پس از پایان سیکل پخش نشود، بر روی قسمت پلاستیکی اطلاعات را نوشت. خروج هوا، ورود و خروج بخار از طریق کاغذ انجام می شود و نوشتن با استفاده از جوهر نامناسب می تواند هم آلودگی شیمیایی را انتقال دهد و هم به کاغذ آسیب بزند  
گزینه یک
آیا از هر نوارچسبی می توان برای بسته بندی پک ها در فرآیند استریلیزاسیون استفاده کرد 1395/10/11 پرسش شماره 2
بلی
گزینه دو 
خیر
پاسخ گزینه دو است، در مورد استفاده از رول چسب در بسته بندی باید دقت کرد از چسبی استفاده کرد که مخصوص آن فرآیند استریلیزاسیون است. استفاده از چسب با کاربرد دیگر مانند چسب کاغذی معمولی می تواند در ورود و خروج عامل استریل کننده اختلال ایجاد کند و از طرفی هم ممکن است با توجه به کاربرد آن در حوزه دیگر، از مواد اولیه مناسب در سطح پزشکی در تولید آن استفاده نشده باشد 
گزینه یک
درست
برای انجام آزمون و پایش بیولوژیک استریلایزر همیشه باید اندیکاتور بیولوژیک را در پی سی دی یا وسیله چالش مناسب قرار داد 1395/10/16 پرسش شماره 3
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه یک است. هدف از پایش فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک یک استریلایزر این است که اطمینان پیدا شود تمام سطوح داخلی و خارجی ابزار و وسایل استریل شده اند. قرار ندادن اندیکاتور بیولوژیک در وسیله چالش مناسب، باعث می شود پایش بیولوژیک در وضعیتی انجام شود که سطوح داخلی وسایل و فضای داخل پک ها آزمون نشود، بلکه فقط فضای خارج پک ها و فقط فضای کلی چمبر استریلایزر آزمون شود. پی سی دی یا تست پک بیولوژیک، سخت ترین شرایط را برای آزمون بیولوژیک شبیه سازی می کند. برای تعریف پی سی دی لطفا به گاهنامه آن مراجعه کنید 
گزینه یک
درست
یکی از مزیت های اندیکاتورهای شیمیایی پیشرونده این است که مشکل حدس زدن و نگران بودن در مورد سیکل های حاشیه ای در فرآیند استریلیزاسیون را حذف می کنند
Marginal Cycles
1395/10/23 پرسش شماره 4
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه یک است. در مرحله استریلیزاسیون در یک سیکل استریلایزر بخار، لازم است که هر آن چه در چمبر قرار دارد، دمای تعیین شده را به مدت زمان تعیین شده ببیند. گاهی ممکن است شرایطی باشد که برخی نقاط در چمبر، یعنی تعدادی از پک ها، دمای لازم یا زمان لازم را کمی کمتر از میزان تعیین شده ببینند. مثلا چند ثانیه کمتر یا یکی دو درجه سانتی گراد کمتر. در این وضعیت استریلیتی مورد تردید است و این مقدار کم اختلاف با شرایط تعیین شده را فقط با استفاده از اندیکاتورهای پیشرونده می تواند با چشم رویت کرد
گزینه یک
درست
پس از پیش آمدن شرایطی که بازخوانی پک های استریل شده را ایجاب می کند، پیش از تصمیم برای بازخوانی باید نتایج هر سه نوع پایش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک بررسی شود  1395/10/30 پرسش شماره 5
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه یک است. پس از پیش آمدن شرایط اولیه منجر به بازخوانی، همان لحظه اول تصمیم برای بازخوانی گرفته نمی شود. این یک تصمیم سخت و حرفه ای است و باید پس از بررسی همه نتایج پایش های فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک و سایر موارد گرفته شود. در صورتی که اطمینان حاصل شد که باید بازخوانی انجام شود، آنگاه تصمیم گرفته می شود و دستور بازخوانی داده می شود. صفحه سوم گاهنامه شماره 203 به این موضوع اشاره دارد. پس هر بازخوانی به طور کلی چند مرحله دارد. اول پیش آمدن شرایط اولیه، دوم تصمیم، سوم دستور، چهارم رهگیری، اجرا و گزارش وضعیت اجرا 
گزینه یک
درست
سیکل یا چرخه مبسوط در استریلیزاسیون بخار به سیکلی گفته می شود که دما و یا زمان آن بیشتر از دما و زمان معمول یک سیکل توصیه شده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده است
Extended Cycle 
1395/11/07 پرسش شماره 6
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه یک است. در برخی شرایط و بر اساس توصیه سازنده وسیله یا سازنده بسته بندی، و گاهی بر اساس آلودگی خاص ممکن است نیاز به سیکل های مبسوط باشد. باید دقت کرد بیهوده و بدون دلیل زمان و دمای سیکل استریلایزر بخار را بالاتر از حد نیاز تنظیم نکرد. دما و زمان بالا می تواند به وسایل و بسته بندی آسیب بزند و از طرفی زمان و انرژی را هدر دهد و از عمر استریلایزر نیز بکاهد
گزینه یک
قدرت بالاتر استریلایزر بخار
به چه دلیلی، زمان و دما در مرحله استریلیزاسیون در استریلایزر حرارت خشک یا فور بالاتر از همین متغیرها یا پارامترها در استریلیزاسیون بخار است  1395/11/14 پرسش شماره 7
گزینه دو
نبود بخار در یک استریلایزر حرارت خشک
گزینه سه
طولانی تر شدن مدت زمان حفظ استریلیتی
Shelf Life
پاسخ گزینه دوم است. متغیر دما در هر دو روش استریلیزاسیون حرارت خشک و بخار وجود دارد. انتقال دما در استریلایزر بخار با استفاده از بخار انجام می شود و جدای از سایر ویژگی های بخار که به استریلیزاسیون و از بین بردن میکروارگانیسم ها کمک می کند، بخار این انتقال دما را بهتر از روش انتقال دما در استریلایزر حرارت خشک انجام می دهد که توسط هوا یا تابش انجام می گیرد. دماهای معمول 160، 170 و 180 و حتی بالاتر در استریلایزر حرارت خشک با زمان های دو ساعت تا نیم ساعت برای مرحله استریلیزاسیون وجود دارد و دماهای معمول 121 تا 135 درجه در مرحله استریلیزاسیون بخار با زمان های 3 تا 20 دقیقه که هم دما و هم زمان کم تر هستند. راجع به گزینه سوم هم که واضح است روش استریلیزاسیون ارتباطی با مدت زمان حفظ استریلیتی ندارد، بلکه شرایط بسته بندی و نگهداری و انبارش است که بر حفظ استریلیتی اثرگذار است 
گزینه یک
درست
در صورتی که در اتاق عمل پکی برای استفاده باز شود و این طور تفسیر شود که اندیکاتور داخلی آن شرایطی را نشان نمی دهد که گویای وضعیت مطلوب پارامترهای استریلیزاسیون باشد، این می تواند آغازکننده یک بازخوانی یا ریکال باشد
Recall  
1395/11/21 پرسش شماره 8
گزینه دو
نادرست
پاسخ گزینه یک است، چرا که یکی از آغازکننده های بررسی نیاز به ریکال یا بازخوانی همین است که یکی از مصرف کننده ها مانند بخش یا اتاق عمل اطلاع دهد اندیکاتور داخلی پاس نشده است. باید به سرعت لات نامبر آن پک خاص را بررسی کرد، به تمام مصرف کننده ها که از پک هایی با آن لات نامبر خاص تحویل گرفته اند تماس گرفت و پک ها با آن لات نامبر را قرنطینه کرد و استفاده نکرد تا تصمیم نهایی برای انجام یا عدم انجام بازخوانی گرفته شود
 برنده دوره پنجم جناب آقای مهدی سروریان از بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران


گزینه ها شرح پرسش تاریخ پرسش مسابقه
گزینه یک
حفره سازی یا حباب سازی

اساس پاک کردن در دستگاه پاک کننده اولتراسونیک چیست 1396/01/24 پرسش شماره 1 مسابقه شماره 6
گزینه دو مایع داخل دستگاه
گزینه سوم
دما و زمان
پاسخ گزینه یک است. موج اولتراسونیک باعث ایجاد حباب هایی می شود که به درون خود جمع می شوند یا به داخل می ترکند. این پدیده در نزدیکی سطوح ابزار و وسایل که رخ می دهد، انرژی از خود آزاد می کند و باعث جداشدن آلودگی از سطح می شود
گزینه اول

فرکانس بالاتر باشد
قدرت کمتر و نفوذ کمتر
کدام عبارت به طور کلی در مورد تغییرات فرکانس موج در پاک کننده اولتراسونیک درست است  1396/01/31 پرسش شماره 2
گزینه دوم

فرکانس پایینتر باشد
قدرت بیشتر و نفوذ کمتر
گزینه سوم

فرکانس بالاتر باشد
قدرت بیشتر و نفوذ بیشتر
پاسخ گزینه شماره دوم است. اساس پاک کنندگی در اولتراسونیک حفره سازی یا ایجاد حباب با فشار منفی است که به داخل می ترکد. حال 

 برنده دوره ششمبازگشت به بالای صفحه


در صورت داشتن پرسش در مورد مسابقه پیامکی با مدیریت ارتباط با مشتری تماس بگیرید
  • 02188106063