اندیکاتورهای شیمیایی کاغذی و بیولوژیک ویالی کنترل کیفی پروسه شستشو و استریلیزاسیون

اطلاعات بیشتر

کانتینرها، سبدها و باکس های آلومینیومی برای بسته بندی در بخش استریل مرکزی بیمارستان

اطلاعات بیشتر

وسایل، برس ها و مصرفی های مرتبط با ابزار در بخش استریل مرکزی

اطلاعات بیشتر

 سایر مصرفی ها و وسایل مرتبط با استریلیزاسیون

اطلاعات بیشتر

نرم افزار ردیابی در بخش استریل مرکزی بیمارستان

اطلاعات بیشتر

برس اسکراب استریل و اسفنج صابونی یکبار مصرف

اطلاعات بیشتر


 کیسه یخ فوری و کیسه گرم فوری و کیسه ژل گرم و سرد

اطلاعات بیشتر

اسپری پانسمان فوری و اسپری جداکننده بدون درد پانسمان

اطلاعات بیشتر