.

گاهنامه هادستورالعمل ها و روش های استفاده از محصولات

سازنده محصول فرآیند
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی پلاسما پلاسما پراکسید هیدروژن
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پلاسما
امریکا SPSmedical  روش استفاده از تست پک آماده بووی دیک بخار و امحای زباله
امریکا SPSmedical  روش استفاده از تست پک مینی بووی دیک
امریکا STERIS  روش استفاده از نوار تست بووی دیک
امریکا SPSmedical  روش استفاده از چسب بخار یا چسب اتوکلاو
لهستان Informer Med  روش استفاده از چسب بخار یا چسب اتوکلاو
امریکا SPSmedical  روش استفاده از ماژیک یا مارکر مخصوص 
امریکا STERIS  روش استفاده از  پی سی دی چندکاره بووی دیک، شیمیایی و بیولوژیک
امریکا SPSmedical روش استفاده از اندیکاتور کلاس 4 بخار
امریکا SPSmedical روش استفاده از اندیکاتور کلاس 4 دوکاره لمینیت
امریکا STERIS  روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 5 بخار
امریکا STERIS  روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار
امریکا STERIS روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار دوئال
لهستان Informer Med روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار چسبدار
لهستان Informer Med روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی پی سی دی بخار
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار24ساعته
امریکا SPSmedical   روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار 10ساعته
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار پوشش پلاستیکی لوگ شش
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار لوگ شش
ایتالیا LTA  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار لوگ شش
ایتالیا LTA  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار برای دستگاه امحا زباله
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور کلاس 4 اتیلن اکساید اتیلن اکساید
امریکا SPSmedical  روش استفاده از نوار اسپور یا نوار میکروبی
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور کلاس 5 اتیلن اکساید
امریکا SPSmedical  پوستر استفاده از اندیکاتور دایره ای کلاس 4 اتیلن اکساید
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک اتیلن اکساید
ایتالیا LTA  روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک حرارت خشک حرارت خشک یا فور
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک
امریکا NAMSA  روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک کلاس چهار
امریکا SPSmedical  روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 4 فرمالدهید فرمالدهید
امریکا NAMSA  روش استفاده از نوار اسپور یا نوار میکروبی انواع
استریلیزاسیون
امریکا SPSmedical  روش استفاده از نوار اسپور یا نوار میکروبی
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از رول بسته بندی بخار و اتیلن اکساید
امریکا SPSmedical  روش استفاده از  نگهدارنده پیل پک یا پاکت بسته بندی
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از سیلر حرارتی بسته بندی
چین Easyseal  روش استفاده از سیلر حرارتی دستی بسته بندی
چین Easyseal  روش استفاده از سیلر حرارتی دستی بسته بندی مجهز به پدال
چین Easyseal  روش استفاده از سیلر حرارتی اتومات بسته بندی
چین Easyseal  روش استفاده از سیلر حرارتی روتاری بسته بندی سرعت بالا
چین Easyseal  روش استفاده از سیلر حرارتی روتاری مجهز به پرینتر
چین Easyseal  روش استفاده از سیلر حرارتی روتاری بسته بندی سرعت معمولی
چین Easyseal  روش استفاده از تست سیلر حرارتی بسته بندی
چین Easyseal  روش استفاده از کاتر دستی رول بسته بندی
چین Easyseal  روش استفاده از کاتر اتومات رول بسته بندی
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از کاغذ کرپ بسته بندی
امریکا SPSmedical  روش استفاده از لیبل رهگیری و لیبل زن 18 کاراکتری
امریکا SPSmedical  روش استفاده از انکوباتور 60 درجه سانتی گرادی
امریکا SPSmedical  روش استفاده از انکوباتور 37 درجه سانتی گرادی
امریکا SPSmedical روش استفاده از انکوباتور دیجیتال قابل تنظیم
امریکا SPSmedical روش استفاده از ترمومتر یا دماسنج از راه دور
امریکا SPSmedical روش استفاده از ساعت رطوبت سنج مجهز به دماسنج
کره جنوبی Meditech روش استفاده از کانتینر شفاف برای بسته بندی وسایل و ابزار
امریکا Case Medical روش استفاده از سبدهای کانتینر برای بسته بندی ابزار و وسایل
امریکا Steris IMS روش استفاده از برس شستشوی ابزار پزشکی و آزمایشگاهی شستشو و پاک کنندگی
 و
نگهداری از ابزار
امریکا Steris IMS روش استفاده از برس شستشوی اندوسکوپ ها
چین Heppo روش استفاده از برس اسکراب قابل اتوکلاو دست و ناخن
امریکا Steris IMS روش استفاده از محلول شستشوی چمبر اتوکلاو
امریکا Case Medical روش استفاده از محلول پاک کننده جوهر و چسب از ابزار و وسایل پزشکی
امریکا Case Medical روش استفاده از محلول شستشوی خنثی ابزار و وسایل پزشکی
امریکا Case Medical روش استفاده از محلول شستشوی آنزیمی ابزار و وسایل پزشکی
امریکا Case Medical روش استفاده از محلول رسوب زدا و لکه زدای ابزار و وسایل پزشکی
امریکا Case Medical روش استفاده از محلول لوبریکنت روانسازی ابزار و وسایل پزشکی
لهستان Informer  روش استفاده از اندیکاتور دستگاه واشینگ
لهستان Informer  روش استفاده از اندیکاتور دستگاه اولتراسونیک
امریکا Case Medical  روش استفاده از اندیکاتور آزمون پروتئین شستشو
لهستان Informer Med  روش استفاده از اندیکاتور آزمون پروتئین سوابی
امریکا Steris IMS  روش استفاده از ذره بین چراغدار برای بازرسی ابزار و وسایل
امریکا Steris IMS  روش استفاده از تست تیزی ابزار- تست تیزی قیچی ها
امریکا Steris IMS  روش استفاده از گارد یا محافظ نوک ابزار تیز و حساس
امریکا STERIS IMS روش استفاده از عایق سنج ابزار لاپاروسکوپی و مشابه
امریکا Steris IMS روش استفاده از مغناطیس سنج و مغناطیس زدا برای ابزار
امریکا Steris IMS روش استفاده از لیبل شناسایی و جداسازی ابزار جراحی
لهستان Informer  روش استفاده از برس اسکراب استریل جراحی
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از دستکش یکبارمصرف شستشوی بدن بیمار
لهستان Informer  روش استفاده از اسفنج صابونی شستشوی بدن بیمار بدون آب
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از کیسه یخ فوری سرما گرما درمانی
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از کیسه گرم فوری
ایتالیا Dispotech  روش استفاده از کیسه ژل پک سرما و گرما
 

راهنماها و دستورالعمل های ملی و بین المللی مرتبط با استریلیزاسیون

CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities
 
 بندهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران سال 1395 - بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی و مهندسی بهداشت محیط

چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی سال 1395 - بخش استریل مرکزی

راه حل های قابل ارائه برای برآورده ساختن سنجه های اعتباربخشی سال 95 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

بندهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران سال 1398 - بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی سال 1398 - بخش استریل مرکزی

بندهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران سال 1401 - بخش استریل مرکزی، کنترل عفونت، بهداشت محیط

چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی بیمارستان سال 1401 - بخش استریل مرکزی

بندهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی در ایران سال 1401 - بخش استریل مرکزی، کنترل عفونت

چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی سال 1401 - بخش استریل مرکزی

برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با استریلیزاسیون (فرم قدیمی)
برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون (1401)
(در صورت نیاز به فایل ورد فرم های بایگانی، لطفا تماس بگیرید تا برای شما ارسال شود)

چک لیست بخش استریل مرکزی در جهت تطابق با استاندارد روز دنیا

بازگشت به بالای صفحه
 

پوسترهای مرتبط با استریلیزاسیون و بخش استریل مرکزی بیمارستان
 پوستر شماره 1 - عدم موفقیت در یک سیکل استریلیزاسیون
 پوستر شماره 2 -  چرخه های فرآیند استریلیزاسیون بخار
 پوستر شماره 3 -  چک لیست تشخیص دلایل نقص فرآیند استریلیزاسیون بخار
 پوستر شماره 4 -  تفسیر اندیکاتور کلاس 6 بخار نوع پیشرونده
پوستر شماره 7 -  تفسیر اندیکاتور شیمیایی پلاسما پراکسید هیدروژن
پوستر شماره 8 -  روش انجام آزمون بووی دیک روزانه
پوستر شماره 9 -  روش انجام آزمون شیمیایی در هر سیکل استریلایزر
پوستر شماره 10 -  روش انجام آزمون بیولوژیک و شیمیایی در سیکل حاوی ایمپلنت
پوستر شماره 11 -  روش انجام آزمون روتین بیولوژیک اتوکلاو بخار با استفاده از اندیکاتور بیولوژیک
پوستر شماره 12 -  روش انجام آزمون بیولوژیک پس از نصب و تعمیرات کلی استریلایزر بخار
پوستر شماره 13 -  روش انجام آزمون بووی دیک پس از نصب و تعمیرات کلی اتوکلاو بخار پیش خلا
پوستر شماره 14 -  روش انجام و پیاده سازی پروتکل بازخوانی یا فراخوانی در بخش استریل مرکزی
پوستر شماره 15 -  خلاصه پایش شیمیایی و بیولوژیک اتوکلاو بخار رومیزی یا کوچک
پوستر شماره 16 -  خلاصه پایش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک اتوکلاو بخار
پوستر شماره 17 -  انواع اندیکاتورهای شیمیایی بر اساس ویرایش جدید استاندارد ایزو 11140
پوستر شماره 18 -  خلاصه ملاحظات ساختاری در طراحی بخش استریل مرکزی- تهویه، دما، رطوبت، نور
پوستر شماره 19 -  استفاده از پی سی دی یا تست پک چندمنظوره برای سادگی و اطمینان لازم در پایش
پوستر شماره 20 -  مراحل خلاصه شده کار و بایگانی نتایج در بخش استریل مرکزی و درمانگاه و مطب دندانپزشکی
پوستر شماره 21 -  کاراملی شدن اندیکاتور بیولوژیک در سیکل های مبسوط
پوستر شماره 22 -  تفسیر اندیکاتور شیمیایی کلاس شش (تیپ شش) تغییر رنگی

بازگشت به بالای صفحه

آزمون های مرتبط با پاک کنندگی، شستشو و ضدعفونی، استریلیزاسیون
 آزمون شماره یک
آزمون شماره دو
آزمون شماره سه
 

بازگشت به بالای صفحه

فیلم و ویدئوهای مرتبط
این فیلم ها صرفا جهت کاربردهای آموزشی است و مطابق با آخرین بخشنامه ها و استانداردها تولید می شود

کلیپ شماره یک - پی سی دی چند منظوره آزمون بووی دیک، شیمیایی، و بیولوژیک

کلیپ شماره دو - پایش استریلایزر بخار- آزمون بووی دیک روزانه
دیدن این صفحه جذاب را هم از دست ندهید
فضای سه بعدی بخش استریل مرکزی را ببینیدگاهنامه های مان آرتا سلامت
 آخرین شماره گاهنامه مان آرتا سلامت


 آرشیو شماره های گاهنامه مان آرتا سلامت


با ثبت آدرس ایمیل یا موبایل خود از انتشار آخرین شماره گاهنامه مان آرتا سلامت و اخبارها باخبر شوید

ایمیل گاهنامه مان آرتا سلامت

 بازگشت به بالای صفحه